Wykaz skrótów

Wykaz skrótów

 • AŚ – Areszt Śledczy

 • BSKB - Baza Sprzętu Kombinatu Budownictwa

 • Dep. – Departament

 • ds. – do spraw

 • GPRI - Gdańskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych

 • KE – Kwestionariusz Ewidencyjny

 • KOR – Komitet Obrony Robotników

 • KPN - Konfederacja Polski Niepodległej

 • krypt. - kryptonim

 • KSMO - Komenda Stołeczna Milicji Obywatelskiej

 • KSS KOR – Komitet Samoobrony Społecznej „KOR”

 • KWK – Kopalnia Węgla Kamiennego

 • KWMO – Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej

 • KW PZPR – Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej

 • KWZZ – Katowickie Wolne Związki Zawodowe

 • MKS – Międzyzakładowy Komitet Strajkowy

 • MKZ - Międzyzakładowy Komitet Założycielski

 • MO – Milicja Obywatelska

 • MSW – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

 • NSZZ „S” – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”

 • PG – Politechnika Gdańska

 • Prezydium KZ – Prezydium Komisji Zakładowej

 • ps. – pseudonim

 • PZPR – Polska Zjednoczona Partia Robotnicza

 • RMP – Ruch Młodej Polski

 • ROPCiO – Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela

 • RWE –Radio Wolna Europa

 • SB – Służba Bezpieczeństwa

 • SG - Stocznia Gdańska im. Lenina

 • SO – Sprawa Obiektowa

 • SKS – Studenckie Komitety Solidarności

 • SOR – Sprawa Operacyjnego Rozpracowania

 • SOS – Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia

 • TW - Tajny współpracownik

 • Wydz. - Wydział

 • WZZ – Wolne Związki Zawodowe

 • WZZ PZ – Wolne Związki Zawodowe Pomorza Zachodniego

 • WZZW - Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża

 • ZK – Zakład Karny