Jan Świtoń

Działacz Wolnych Związków Zawodowych Górnego Śląska i ROPCiO, kolporter materiałów antysocjalistycznych, m.in. „Ruchu Związkowego” i „Opinii”, działacz NSZZ "Solidarność".

Urodził się 24 I 1954 r. w Węgorzewie, w rodzinnych stronach matki. W późniejszym czasie rodzina Świtoniów przeniosła się na Górny Śląsk, gdzie Jan ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową i zdobył zawód mechanika samochodowego, który zresztą przez jakiś czas wykonywał. Do Komitetu Wolnych Związków Zawodowych w Katowicach przyłączył się wiosną 1978 r., jednak już wcześniej wspomagał swojego ojca, Kazimierza Świtonia, w jego opozycyjnej działalności.

W WZZ Jan Świtoń zajmował się kolportażem materiałów antysocjalistycznych, m.in. „Ruchu Związkowego” i „Opinii” oraz pisaniem tekstów do bezdebitowych ulotek i broszur. Był również działaczem Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, utrzymywał kontakty z działaczami KSS „KOR” w Warszawie. Na przełomie 1978 i 1979 r., w czasie kilkumiesięcznego uwięzienia Kazimierza Świtonia, stanął na czele Komitetu Wolnych Związków Zawodowych. Po powstaniu NSZZ „Solidarność” włączył się w ich działalność: pomagał ojcu powielać materiały informacyjne, został również etatowym pracownikiem MKZ w Katowicach. Po ogłoszeniu stanu wojennego został internowany dn. 13 XII 1981 r. w Katowicach i Jastrzębiu, 27 III 1982 r. przeniesiony do zakładu w Uhercach, następnie do Rzeszowa-Załęża po udziale w buncie internowanych, a na koniec do Łupkowa. Zwolniony z internowania 27 VII 1982 r. Był poddawany permanentnej inwigilacji (obserwacja, podsłuch), wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz., robiono mu trudności w znalezieniu pracy i mieszkania, miał zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych.

Od końca lat siedemdziesiątych do końca lat osiemdziesiątych był objęty przez Służbę Bezpieczeństwa stałą kontrolą operacyjną w ramach spraw operacyjnych krypt. „Syn”, „Emisariusz” i „Młody”.

Na podstawie biogramu przygotowanego na uroczystość wręczenia KWiS (http://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/37808,Uroczystosc-wreczenia-Krzyzy-Wolnosci-i-Solidarnosci-dzialaczom-opozycji-antykom.html) oraz IPN Ka 043/931, t. 1–2 i materiałów z SOR „Emisariusz”.